افسانه زال و رودابه

زال و رودابه

افسانه زال و رودابه

حکیم ابوالقاسم فردوسی

حمیدرضا خزاعی

افسانه ی زال و رودابه یکی از زیباترین عاشقانه های شاهنامه است. این افسانه، ریشه در افسانه های پیش آریایی دارد که با تغییراتی شگفت انگیز به دنیای افسانه ای آریایی ورود پیدا کرده است و در این ورود، شخصیت اصلی آن یعنی زال حتی تغییر جنسیت پیدا کرده. این بحث در این کتاب جایگاهی ندارد. برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به مقاله باران خواهی در ایران (پیرزال)

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان