افسانه های صبحی

افسانه های صبحی

افسانه های صبحی

فضل الله صبحی

بانویسی متن: حمیدرضا خزاعی

افسانه های صبحی مجموعه ای متشکل از سه کتاب است.

کتاب اول متشکل از 15 افسانه

کتاب دوم متشکل از 16 افسانه

کتاب سوم متشکل از 10 افسانه است. تمامی افسانه های این کتاب به ابوعلی سینا اختصاص دارد

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان