اولاد حسین خان یاور

اولاد علی بیگ: شاخه حسین خان یاور

اولاد حسین خان یاور: حسین خان یاور سرشاخه ی این اولاد است

اولاد حسین خان یاور

 

حسین خان یاور فرزند علی بیگ بوده که از وی چهار دختر و یک پسر باقیمانده است. نام پسر : محمدصادق خان سلطان بوده و نام دخترها : 1- فاطمه جان خانم (ایشان همسر عطاقلی خان بوده است) 2- اقدس خانم (ایشان همسر حاجی شیرمحمد خان بوده است. ) 3- نام ایشان نامشخص مانده است اما میدانیم که همسر حسین خان سلطان پسر میرپنج بوده است. 4- نام ایشان نیز نامشخص است. ایشان همسر علی محمدخان پسر باب خان سلطان بوده است

 

فرزندان فاطمه جان خانم: فاطمه جان خانم همسر عطاقلی خان بوده که  سه پسر به نام های 1- محمدحیدرخان 2- محمدجعفرخان سالار شجاع 3- عباسعلی خان داشته است. برای پیگیری این سه اولاد و شجره نسب هرکدام به بخش اولاد عباسعلی خان سرتیپ مراجعه شود

 

فرزندان اقدس خانم: اقدس خانم همسر حاجی شیر محمدخان بوده و دارای دو اولاد به نام های خورشید خانم و حشمت خانم بوده است. حشمت خانم در جوانی فوت می کند و خورشید خانم همسر آقای حاجی شیخ نمازی بوده که دو اولاد دختر به نام های اقدس خانم و حشمت خانم داشته است. اقدس خانم به همسری آقای غلامعباس خان و حشمت خانم به همسری آقای محمد نصیر خان در می آیند.

 

فرزندان والده اکبر خان: نام ایشان نامشخص است، ایشان همسر حسین خان سلطان پسر میر پنج بوده که دارای دو اولاد به نام های علی اکبر خان و  ولی خان بوده که هردو درکودکی فوت کرده اند

 

فرزندان همسر علی محمدخان: نام ایشان نیز نامشخص است وی همسر علی محمد خان بوده و  یک پسر به نام محمد آقا داشته که کاویانی ها از اولاد همین محمد آقا هستند

 

فرزندان محمدصادق خان سلطان: فرزندان وی عبارتند از: محمدحسین خان، محمد خان، علی خان و عبدالحمیدخان

 

اولاد حسین خان یاور نام خانوادگی «خزاعی» را انتخاب کرده و به اصل نام خانوادگی خود وفادار مانده اند

 

نسل چهارم

محمد حسین خان، محمد خان، علی خان، و عبدالحمید خان که پسران محمدصادق خان سلطان هستند

نسل پنجم

احمد علی صادقی خزاعی فرزند محمد حسین خان است

حسین خزاعی، اشرف خزاعی، پوران خزاعی، عباس خزاعی (عباس خزاعی در جنگ ایران و عراق شهید شد. ) محمد صادق خزاعی ( محمد صادق خزاعی نیز در جنگ ایران و عراق شهید شد. ) علی مردان خزاعی و تقی خزاعی فرزندان محمد خان هستند

علیرضا خزاعی، حمید رضا خزاعی، محمد رضا خزاعی، محمود رضا خزاعی، احمد رضا خزاعی، ستاره خزاعی و سپیده خزاعی  فرزندان علی خزاعی هستند

محمد علی خزاعی، منیر خزاعی، محمد ناصر خزاعی، محبوبه خزاعی، خسرو خزاعی، منصوره خزاعی، مریم خزاعی، مهوش خزاعی، پرویز خزاعی و معصومه خزاعی فرزندان عبدالحمید خزاعی هستند

نسل ششم

برای بهتر مشخص شدن اعضاء این نسل و این که در کدام زیر گروه قرار می گیرند برای هرکدام فردی از نسل چهارم انتخاب و فرزندان و نوادگانش را تحت عنوان اولاد آن فرد طبقه بندی شده اند


 

اولاد محمدخان

اولاد محمدخان خزاعی

 

اولاد محمد خان خزاعی

محمدصادق خزاعی و  زینب خزاعی فرزندان عباس خزاعی هستند

امیرعباس خزاعی و یگانه خزاعی فرزندان علیمردان خزاعی هستند

علیرضا خزاعی و معصومه خزاعی فرزندان تقی خزاعی هستند

محمد رضا خزاعی، علیرضا خزاعی، عبدالرضا خزاعی، مصطفی خزاعی، الهام خزاعی، سمانه خزاعی، الهه خزاعی، ثمیه خزاعی، ندا خزاعی، نازنین خزاعی، امیر خزاعی و نعیمه خزاعی فرزندان حسین خزاعی هستند

رضا رئوفیان، کسری رئوفیان و مهسا رئوفیان فرزندان پوران خزاعی هستند

سیدحسن حسینی، اکرم حسینی، سیدهاشم حسینی، زهرا حسینی، زهره حسینی، سیدعلی حسینی و سید مهدی حسینی فرزندان اشرف خزاعی هستند

 

 

اولاد علی خان

اولاد علی خان خزاعی

 

اولاد علی خان خزاعی

سحر خزاعی، علی خزاعی فرزندان علیرضا خزاعی هستند

نیما خزاعی، سیاوش خزاعی، سهراب خزاعی فرزندان حمیدرضا خزاعی هستند

میلاد خزاعی، بهاره خزاعی فرزندان محمدرضا خزاعی هستند

مرسده خزاعی، مارال خزاعی و مهدیس خزاعی فرزندان محمود خزاعی هستند

شهرزاد خزاعی و شهریار خزاعی فرزندان احمدرضا خزاعی هستند

آهو اشجعی، پرستو اشجعی و شقایق اشجعی فرزندان ستاره خزاعی هستند

 

 

اولاد عبدالحمید خان

 

اولاد عبدالحمید خان خزاعی

محسن خزاعی و  صفورا خزاعی فرزندان محمدعلی خزاعی هستند

هاشم خزاعی، محمدکاظم خزاعی، مجتبی خزاعی و نیلوفر خزاعی فرزندان محمدناصر خزاعی هستند

المیرا خزاعی فرزند خسرو خراعی است

پریسا بلوچ قرایی، رضا بلوچ قرایی، حامی بلوچ قرایی، هانی بلوچ قرایی و آتوسا بلوچ قرایی فرزندان منیر خزاعی هستند

شهاب امیری، شقایق امیری و شیوا امیری فرزندان مریم خزاعی هستند

 

 

اولاد محمدحسین خان

اولاد محمدحسین خان صادقی خزاعی

 

اولاد محمد حسین خان خزاعی

حسن صادقی خزاعی، حسین صادقی خزاعی، فاطمه صادقی خزاعی، عباس صادقی خزاعی، زهره صادقی خزاعی، فریبا صادقی خزاعی و میمنت صادقی خزاعی فرزندان احمدعلی صادقی خزاعی هستند

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان