افسانه های خراسان جلد ششم

جهان تیغ

افسانه های خراسان

جلد ششم

افسانه های تایباد

جهان تیغ

حمیدرضا خزاعی

جلد ششم افسانه های خراسان به افسانه های شهرستان تایباد اختصاص یافته است. این جلد مشتمل بر 17 افسانه است که عبارتند از:

یلد، نیم نخودک کِیگ جناب مرده، انار پری، پیرمو پیرمو، موی شیطان، چل فند، درویش احمد، پیشانی سیاه، ماه پیشانی، عبدالله خشکی و عبدالله آبی، دختر تاجر، گربه ی رقاص، جهان تیغ، شیر نرو ماده ندارد، وصیت

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان