افسانه های خراسان جلد هفتم

افسانه های اسفراین

افسانه های خراسان جلد هفتم

افسانه های اسفراین

حمیدرضا خزاعی

جلد هفتم افسانه های خراسان به افسانه های اسفراین اختصاص یافته است. این جلد مشتمل بر 26 افسانه است که عبارتند از:

دختر چین و ماچین، ماهی پرخط و خال، نیم نخودی، احمدک، بانو حسین پریزاد، بی بی نگار و آقا شهریار، پای چکمه، پری زاد درخت انار، پلنگ و روباه، پیرمرد زنده دل، تقدیر نویس، جوگرو، حکیم دوغی، خروس، خنجرپادشاه، خواب، خیلی مردی، دختر گلستان عرب، روباه و کلاونچی، سیمرغ، علی بهانه گیر، قفقاز خانم، قلعه علی قلیچ، ممد نامدار، مرغ زرین

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان