صغری محمدی

صغری محمدی

صغری محمدی

صغری محمدی

ساکن روستای باغشن گچ نیشابور

سن 76 ساله

سال ضبط افسانه: 1375

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان