اولاد عباسعلی خان سرتیپ

اولاد علی بیگ: شاخه ی عباسعلی خان سرتیپ

اولاد عباسعلی خان سرتیپ

اولاد عباسعلی خان سرتیپ

 

اولاد عباسعلی خان سرتیپ، اولادی وسیع بوده که قابل قیاس با دیگر برادران نیست. در اینجا برای جلوگیری از مخلوط شدن و مشخص باقی ماندن هر تیره به هریک از پسران عباسعلی خان یک شماره داده خواهد شد

 

1- اولاد نظرعلی خان

اولاد نظرعلی خان سرتیپ

نظرعلی خان سرتیپ فرزند ارشد عباسعلی خان سرتیپ بوده که در دوره ریاست علینقی خان میرپنج برفوج قرایی در ماموریت سیستان و بلوچستان کسالت پیدا کرده و در همانجا فوت می کند. جنازه به دولت آباد آورده شده و در مقبره ی عباسعلی خان سرتیپ به خاک سپرده می شود. بر روی سنگ لوح ایشان دو تاریخ فوت ثبت شده است که احتمالا اولی تاریخ فوت و دومی تاریخ خاکسپاری باید باشد. از ایشان پنج فرزند برجا می مانند یک پسر و چهار دختر. . 1- محمدناصرخان  2- توران خان 3- همسر محمدثانی خان سلطان 4- همسر آق عباس  5- همسر شیخ عباسعلی خسروی

پس از فوت نظرعلی خان به هر دختر سی و پنج من پول نقره داده می شود و تمامی املاک به محمدناصرخان واگذار می گردد

1-1اولاد محمدناصر خان

 

 

 

 

اولاد محمد ناصر خان

محمد ناصرخان در سنین جوانی فوت می کند که درباره مرگ او حرف و حدیث های بسیاری برسر زبان هاست که در سرجای خود به آن پرداخته خواهد شد. از محمد ناصر خان سه فرزند برجا می مانند که عبارتند از: 1- غلامرضا خان  2- شوکت خانم که ایشان همسر عباسعلی خان ایزدپناه بود 3- مریم خانم همسر سرهنگ امینی

 

1-2-اولاد توران خانم

اولاد توران خانم خدیور

توران خانم همسر محمدکریم خان سرتیپ بود. از ایشان دو فرزند به نام های 1- احمدخان ایزدپناه  2- سرور خانم ایزدپناه  برجای ماندند

 

2- اولاد مصطفی قلی خان

اولاد مصطفی قلی خان سرتیپ

مصطفی قلی خان دارای چهار اولاد بوده، سه پسر و یک دختر. پسرها به ترتیب سن عبارت بوده اند از: محمدخان اشجع نظام، محمدکریم خان سرتیپ و عباسعلی خان. فاطمه سلطان خانم نام دختر ایشان بوده است.

 

1-2 محمد کریم خان سرتیپ

اولاد محمد کریم خان سرتیپ

محمدکریم خان سرتیپ دارای دو اولاد به نام های 1- احمدخان 2- سرور خانم

بوده است

 

2-2 محمد خان اشجع نظام

اولاد محمدخان اشجع نظام

محمدخان اشجع نظام دارای پنج اولاد بوده است. دو پسر و سه دختر. پسرها عبارت بودند از : حسینقلی خان و ابوالقاسم خان

دخترها عبارت بودند از: حاجی خانم آغا ( همسر محمدامین خان) سرور آغا و فاطمه خانم

 

1-2-2 حسینقلی خان

اولاد حسین قلی خان اشجعی

حسینقلی خان دارای شش اولاد بوده که دوتای آن ها دختر و چهارتای دیگر دختر بوده اند. دخترها عبارتند از: 1- مهین اشجعی  2- مریم اشجعی

پسرها عبارتند از: 1- محمد اشجعی 2- محمود اشجعی 3- منصور اشجعی 4- کریم اشجعی

 

2-2-2 ابوالقاسم خان

اولاد ابوالقاسم خان ایزدپناه

ابولقاسم خان ایزدپناه دارای سه فرزند بوده که عبارتند از: 1- مصطفی ایزدپناه  2- مسعود ایزدپناه 3- آذر ایزدپناه

 

 

3- اولاد عطاقلی خان

اولاد عطاقلی خان

عطاقلی خان دارای پنج اولاد بوده سه پسر و دو دختر

پسرها به ترتیب سن عبارت بودند از: محمدحیدرخان، حاجی محمدجعفرخان سالار شجاع و عباسعلی خان

دخترها عبارتند از: خاقان خانم و میمونه خانم

 

1-3محمدحیدر خان

اولاد محمد حیدر خان خزاعی

فرزندان محمد حیدرخان عبارت بودند از: عطاقلی خان، محمد طاهرخان، محمد ابراهیم، فرنگیس آغا، عزیز آغا و شوکت ، خانم. از سه دختر ایشان اولادی برجای نمانده است، یعنی هیچکدام صاحب اولاد نشده اند

 

1-1-3 عطاقلی خان

اولاد عطاقلی خان دوم

عطاقلی خان دارای چهار اولاد دختر به نام های

1- پروین خانم خزاعی

2- روهین خانم خزاعی

3- ناهید خانم خزاعی

4- شهین خانم خزاعی

 

2-1-3 محمدطاهر خان

اولاد محمدطاهر خان خزاعی

محمدطاهر خان دارای چهار اولاد، دو دختر و دو پسر بوده است. دخترها عبارتند: 1- صدیقه خزاعی 2- ساره خزاعی

پسرها عبارتند از: 1- مسعود خزاعی   2- بهمن خزاعی

 

 

2-3 محمدجعفرخان سالارشجاع

اولاد محمدجعفر خان سالار شجاع

محمدجعفرخان سالارشجاع دارای هفت فرزند بوده است. فرزندان پسر عبارتند از: عبدالرحمان خان، غلام عباس خان، محمدنصیرخان و حسین خان فرزندان دختر عبارت بودند از: خانم مقصود، طلعت خانم و معصومه خانم

 

1-2-3 عبدالرحمن خان

اولاد عبدالرحمن خان خزاعی

 

2-2-3 غلام عباس خان

اولاد غلام عباس خان خزاعی

 

3-2-3 محمد نصیر خان

اولاد محمد نصیرخان رحمتعلی خزاعی

 

4-2-3 حسین خان

اولاد حسین خان رحمتعلی خزاعی

 

 

3-3 عباسعلی خان

اولاد عباسعلی خان عطاقلی پور رضائی

 

عباسعلی خان فرزند کوچک عطاقلی خان دارای 4 فرزند بوده است. ایشان نام خانوادگی رضایی عطاقلی پور را برای خود برگزیده است. اینطور که می گویند: در زمانی  که در دولت آباد شناسنامه صادر می کرده اند شناسنامه نگرفته و سال ها بعد زمانی که می خواسته اند به زیارت خانه ی خدا بروند شناسنامه از تربت حیدریه گرفته اند. کارمند ثبت احوال نام خزاعی را به اشتباه رضایی می شنود و از ایشان نام پدرشان را می پرسد و درنهایت نام خانوادگی رضایی عطاقلی پور را برای ایشان ثبت می کند.  عباسعلی خان دارای چهار فرزند بوده، دو پسر و دو دختر. پسرها عبارتند از: محمدخان و غلامعلی خان. دخترها عبارتند از: عفت الملوک خانم و اقدس خانم

 

1-3-3 محمدخان

اولاد محمدخان عطاقلی پور رضائی

 

2-3-3 غلامعلی خان

اولاد غلامعلی خان عطاقلی پور رضائی

 

3-3-3 عفت الملوک خانم

اولاد عفت الملوک عطاقلی پور رضائی

 

 

4- اولاد الله قلی خان

اولاد الله قلی خان خزاعی

الله قلی خان دارای 5 فرزند بوده است، سه پسر و دو دختر

پسرها عبارتند از: حاجی محمدرضا خان، محمد رفیع خان و محمدحسین خان

دخترها عبارتند از: نیره خانم (همسر حسینقلی خان)، ملک جهان خانم (همسر عباسعلی خان

 

1-4  محمد رفیع خان

اولاد حاجی محمد رفیع خان خزاعی

 

2-3 حاجی محمد رضا خان

اولاد حاجی محمدرضا خان خزاعی

در درج نام فرزندان آقای نظرعلی خان خزاعی فرزند حاجی رضا خان، اندکی تغییرات ناخواسته پیش آمده است که به ترتیب زیر اصلاح می گردد: حمیدرضا خزاعی، نازلی خزاعی، آزیتا خزاعی

 

 

 

5- اولاد مرتضی قلی خان

5-1 اولاد محمد ثانی خان

اولاد محمدثانی خان سلطان پور خزاعی

5-2 اولاد حاجی محمدخان

 

6- اولاد حاجی شیر محمد خان

حاجی شیر محمدخان دارای دو دختر به نام های خورشید خانم و حشمت خانم بوده، حشمت خانم در جوانی فوت می کند. گویا ایشان را برای محمدجعفرخان سالار شجاع شیرینی خورده بودند. شاید هم در عقد ایشان بوده اما به ازدواج نرسیده است. خورشید خانم همسر شیخ محمد نمازی بوده و از ایشان دو دختر به نام های اقدس خانم و حشمت خانم برجای مانده که اولی به عقد و ازدواج آقای غلامعباس خان خزاعی در می آید و دومی به عقد و ازدواج آقای محمدنصیر خان رحمتعلی خزاعی در می آید. از اقدس خانم سه اولاد به نام های 1- عشرت خزاعی 2- عبدالحسین خزاعی 3- عبدالحسن خزاعی و از حشمت خانم نیز سه اولاد به نام های 1- محمدرضا رحمتعلی خزاعی 2- غلامرضا رحمتعلی خزاعی 3- عبدالرضا رحمتعلی خزاعی برجای مانده است

 

7- اولاد تاج محمدخان

تاج محمد خان دارای یک اولاد به نام غلامحسین خان آبرودی بوده و غلامحسین خان دارای دو اولاد، یک پسر و یک دختر بوده، نام دختر نامشخص است اما می گویند در شستان عروس بوده و نام پسر محمدخان بوده است. از محمدخان اولادی برجای نمانده است

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان