زین العابدین سنگ سفیدی

زین العابدین سنگ سفیدی

زین العابدین سنگ سفیدی

 زین العابدین سنگ سفیدی

ساکن کنونی شهر اسفراین

سن: 70 ساله

سال ضبط افسانه: 1374

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان