اسناد اولاد علی بیگ

اسناد اولاد علی بیگ یا خزاعی های جلگه ی زاوه

سند شماره یک

این حکم در سال 1266 هجری قمری صادر شده است. در زمان صدور حکم عباسعلی خان (سرتیپ) درجه سلطانی داشته و  به دلیل جنگ با ترکمن ها در سرخس مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته است

 

  سند شماره دو

 

 این حکم در سال 1272 هجری قمری صادر شده است. در زمان اعطای این حکم عباسعلی خان هنوز با درجه سلطانی خدمت می کرده و به دلیل مشارکت در جنگ هرات و رشادت در جنگ یک قطعه نشان طلا همراه با این حکم به وی اعطا شده است

                                                                        

سند شماره سه

 

 این حکم در ربیع الاول سال 1272 هجری قمری صادر شده است. این حکم به پاس خدمات عباسعلی خان صادر شده و ارتقا درجه یافته و به یاوری فوج قرایی منصوب شده است

 

 سند شماره چهار


این حکم در سال 1288 هجری قمری صادر شده و عباسعلی خان از درجه یاوری به درجه سرهنگی ارتقاء یافته است 

 

 سند شماره پنج

 

 این حکم در تاریخ 1289 هجری قمری صادر شده است. عباسعلی خان به دلیل رشادت و از خود گذشتگی هایی که در جنگ با ترکمن ها از خود نشان داده یک قطعه شمشیر یراق طلا دریافت کرده است. مهر حسام السلطنه بر پیشانی حکم وجود دارد

 

 سند شماره شش

 

این حکم از طرف ناصرالدین شاه صادر شده و مهر ناصرالدین شاه را بر پیشانی خود دارد. بر پایه ی این حکم یک قطعه نشان سرهنگی و حمایل از طرف ناصرالدین شاه به وی اعطا شده است. در متن سند آمده است: نشان و حمایل مرحمتی را زیب پیکر اعتبار خود کرده و به مراسم خدمت گزاری قیام و اقدام نماید. . . تحریر فی
 

سند شماره هفت

این سند در تاریخ 1302 هجری قمری تنظیم شده است. به موجب این سند علینقی خان از منصب یاور اولی به منصب سرهنگی ارتقا یافته و برادر زاده اش مصطفی قلی خان به جای علینقی خان به منصب یاور اولی سرافراز و برقرار گردیده است

                                                       

سند شماره هشت

به موجب این سند مصطفی قلی خان یاور اول فوج قرایی چون مواجب نداشته طی این حکم مبلغ یکصد و پنجاه تومان از بابت تفاوت عمل قشونی مملکت خراسان به ایشان مرحمت شده است. تاریخ این سند مربوط به محرم الحرام سال 1304 هجری قمری است

                                                           

سند شماره نه

به موجب این سند چون نظرعلی خان سرهنگ فوج قرایی در خدمت ماموریت سیستان و سرحدات وفات یافته فرزند ایشان محمد ناصرخان سرهنگ فوج قرایی به جای پدر مشغول به خدمت بوده برای ایشان حقوقی را نقدا و جنسا به تصویب رسانده و برقرار گردیده است . این سند در ذیقعده الحرام 1324 تنظیم شده است

 

 سند شماره ده

 بر پیشانی این سند مهر مظفرالدین شاه حک شده است

در متن سند آمده است: چون مراتب کفایت و قابلیت محمد خان قرائی در خاک پای مهر اعتلای مبارک همایونی مشهود افتاده . . . به موجب این فرمان به منصب تفنگداری مفتخر و سرافراز فرمودیم. . که با مزید افتخار و مباهات به لوازم  شغل و منصب مزبور در کمال امیدواری قیام و اقدام نماید

تحریر فی شهر ربیع الاول 1316

                                                           

سند شماره یازده

روی سند

 

پشت سند

 

 به موجب این سند محمد خان اشجع نظام که با نام محمد خان سرهنگ معرفی شده به عنوان خادم تشرفی کشیک پنجم انتخاب و سالی یک عدد اشرفی مسکوک به اسم مبارک محض مزید برکت بصیغه مواجب صادره از دهترخانه مبارکه عاید ساخته

این سند در ربیع الاول سنه 1329 هجری قمری صادر شده است

                                                   

سند شماره دوازده

پشت و روی سندی که بر طبق آن حاجی محمد جعفر خان ملقب به سالار شجاع گردیده است. این سند توسط احمد شاه قاجار صادر شده و مهر احمد شاهی بر پیشانی آن خورده است. در متن سند آمده است: چون مراتب شایستگی و لیاقت محمد جعفر خان بعرض خاکپای جواهر آسای اقدس همایون شاهنشاهی رسیده لهذا به موجب صدور این دست خط انجم نقط مبارک مشارالیه را به لقب سالار شجاع ملقب و قرین افتخار فرمودیم جمادی الاولی 1337

در پشت سند مهر خروج از دفتر مخصوص شاهنشاهی به تاریخ 28 شهر جمادی الاول 1337 و شماره 291 خورده است

اصل این سند نزد دلارام خزاعی فرزند حسین خان و نوه سالار شجاع است

                                                            

سند شماره سیزده

صفحه اول شناسنامه حاجی محمد جعفر خان سالار شجاع

این سند در بهمن ماه سال 1308 شمسی صادر شده است. برپایه ی این سند سالار شجاع در 28 حوت سال 1264 شمسی متولد شده و در سال 1314 شمسی به قتل رسیده است. مرحوم سالار شجاع در زمان مرگ 49 سال داشته است. در این سند نام مادر فاطمه ثبت شده است اما سنگ لوح قبر مادر سالار شجاع نام او را «فاطمه جان  بنت حسین خان یاور» ثبت کرده است

اصل این سند نزد دلارام خزاعی فرزند حسین خان و نوه ی سالار شجاع است

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان