و دیگر

و دیگر، چندکاری از میشا گوردین

 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان