حسین قاسمی

حسین قاسمی

حسین قاسمی

حسین قاسمی

ساکن روستای آبنیه شهرستان تایباد

سن: 75 ساله

سال ضبط افسانه ها: 1380

شغل: چراغساز

در سال 1380 به دیدارش رفتم کارگاه کوچک چراغسازی داشت، یعنی چراغ های نفتی ساکنان روستا را تعمیر می کرد. می گفت مهاجر است و از سیستان آمده و این مهاجرت در سال های دوری اتفاق افتاده بود. آقای قاسمی بیشتر خودش را اهل آبنیه می دانست تا اهل سیستان. تند حرف می زد شاید بیش از دوبرابر یک آدم معمولی. انگار به وقت حرف زدن عجله داشت که زودتر به آخرین کلام برسد و اگر ده تا افسانه را هم پشت سر روایت می کرد این لحن عوض نمی شد. افسانه های زیادی گفت که بخشی از آن ها در افسانه های تایباد آمده و بخشی هنوز روی چاپ را به خود ندیده اند.

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان