اولاد علی بیگ

شجره نامه اولاد علی بیگ یا خزاعی های جلگه ی زاوه

 

 

در این صفحه تلاش می شود شجره نامه اولاد علی بیگ یا اولاد خزاعی در جلگه ی زاوه ارائه گردد

خزاعی در لغت به معنی: کسی که اندام و قامت بسیار بلند دارد

 

برای ورود به این بحث باید به گذشته های دورتر بازگردیم. خزاعی ها کیستند و از کجا آمده اند؟ تبار خزاعی های جلگه ی زاوه به جنوب خراسان باز می گردد، برطبق روایت های تاریخی: خزاعی های موجود در جنوب خراسان گویا در دوره ی طاهر ذوالیمینین برای سرکوب خوارج به جنوب خراسان و سیستان می آیند. البته تاریخ با قطعیت نمی گوید که اینان برای سرکوب خوارج آمده اند یا خود از خوارج بوده اند. به هرحال ورود خزاعی ها به خراسان به عصر طاهر ذوالیمینین باز می گردد. پس از آن عصر تاریخ در مورد این گروه خاموش است تا به عصر صفویه می رسیم در این عصر امیر اعلم خان که از خُزیمه های جنوب خراسان و زیر شاخه¬ای از تیره¬ی خزاعی هاست، ترقی می کند و در دوره ی نادر تا مقام سرداری بالا می رود. برطبق روایت های شفاهی اندکی بعدتر، بحثی میان کربلایی علی نقی (سرشاخه ی خزاعی های جلگه ی زاوه) و امیر اعلم خان در می گیرد که منجر به قهر کردن کربلایی علی نقی می شود. کربلایی علی نقی با پدر و فرزندان وگله ی گوسفندش از منطقه ی بیرجند کوچ کرده و به سمت شمال خراسان می آید و در جلگه ی زاوه پناهنده به نجف خان سردار می شود. نجف خان سردار او را گرامی می دارد و چشمه ی عرب را به کربلایی علی نقی واگذار می کند. (این چشمه در ابتدا نام دیگری داشته و پس از واگذاری آن به علینقی نام چشمه ی عرب را به خود می گیرد و هنوز هم این نام را بر پیشانی خود دارد. ) روایت های شفاهی می گویند: بعدها امیر اعلم خان نامه ای برای نجف خان سردار می نویسد که قوم ما را مرخص کن تا به ولایت خودش بازگردد. نجف خان سردار در جواب می نویسد من چگونه به میهمان خود بگویم: برو
و چنین می شود که کربلایی علی نقی ماندگار می شود. کربلایی علی نقی دو پسر داشته به نام های علی بیگ و محمد بیگ. خزاعی های جلگه ی زاوه از اولاد علی بیگ  و خزاعی زاده ها از اولاد محمد بیگ هستند.
 
 

اولاد علی بیگ با ورود سجل یا شناسنامه نام های خانوادگی مختلفی برای خود انتخاب کردند و به اصل خزاعی بودن وفادار نماندند. می گویند: ترس از کثیر بودن اعضای خانواده، بزرگان قوم را برآن داشت تا تصمیم بگیرند نام های خانوادگی مختلفی بگیرند تا در پناه نام های خانوادگی مختلف بزرگی قوم را پنهان کنند. انتخاب نام های خانوادگی در میان اولاد از قاعده و قانونی تبعیت نمی کند. نام های خانوادگی انتخاب شده عبارتند از: شجیعی، خزاعی،اشجعی، ایزدپناه، ایزدپناهی، خدیور، مهدوی خزاعی، سلطان زاده خزاعی، سلطان پور

در شجره نامه های ترتیب داده شده، اگر علی بیگ را نسل اول فرض کنیم، پنج یا شش نسل از هر اولادآورده خواهد شد. نکته ای که باید پیش از ورود به بحث شجره نسب اشاره شود، فرزندان علی بیگ به عنوان سرشاخه های هر اولاد قرار گرفته اند. البته این قاعده در مورداولاد عباسعلی خان سرتیپ به دلیل کثرت اولاد امکان پذیر نشد. اولاد عباسعلی خان سرتیپ در چهار شاخه ی فرعی شکسته شدند که سرشاخه های جدید این شاخه های فرعی، نسل سومی هستند.

آخرین نکته درخصوص بحث شجره نسب. بحث تاریخی شکل گیری شجره نامه است. اولین شجره نامه اولاد علی بیگ در حدود پنجاه سال قبل توسط آقایان محمد حسین خان شجیعی،حسینقلی خان اشجعی و غلام رضان خدیور و احتمالا همیاری دیگر خویشاوندان نوشته شد. سال ها این شجره نامه دست به دست چرخید و چیزی به آن افزوده نشد تا این که دردهه ی قبل، یعنی در سال 1384 آقای عبدالحسین خان شجیعی آستین همت بالا زد و با تکیه بر شجره نامه اولیه، شجره نامه جدیدی را ترتیب داد. در شجره نامه ی اولیه فقط اولاد ذکور آمده بودند و خبری از اولاد اناث نبود، اما در شجره نامه دوم یا شجره نامه آقای شجیعی اولاد اناث نیز ورود پیدا کردند. ای کاش این حرکت، یعنی ورود خانم ها به شجره نامه در همان 50 سال قبل اتفاق می افتاد. چون نام پاره ای از خانم ها با خروج نسل چهارم و بخشی از نسل پنجم تقریبا فراموش شده است. 

و اما شجره نامه ای در پیش رو دارید با تکیه بر دو شجره نامه ی قبلی و پاره ای از کندوکاوهای نگارنده شکل گرفته و به پنج یا حدکثر شش نسل از اولاد علی بیگ می پردازد. با این امید که نسل هفتم و هشتم خود را در این آیینه ی بزرگ پیدا کنند.

 

                                                              شاخه ی اول

                                               اولاد علینقی خان شجیع الملک (میر پنج)

اولاد علینقی خان میر پنج شجیع الملک

 

 

در تصویر فوق شجره خانوادگی اولاد علینقی خان میر پنج آورده شده است. این اولاد یا تیره، نام خانوادگی شجیعی که منتسب به لقب (شجیع الملک) است را برای خود برگزیده اند

در شجره نامه ی ترتیب داده شده برای هر شاخه نسل اول علی بیگ در نظر گرفته شده است. البته دو نسل قبل از علی بیگ وجود دارند یعنی پدر و پدر بزرگ علی بیگ

نسل دوم 

فرزندان علی بیگ هستند که عبارتند از: عباسعلی خان سرتیپ، علی نقی خان میرپنج، حسین خان یاور، باب خان سلطان، امیر خان و سلیم خان که از دو نفر آخر اولادی برجای نمانده است

نسل سوم 

 فرزندان علینقی خان میر پنج عبارتند از:علی خان سرهنگ، سلیم خان یا شیخ محمد تقی، هادی خان یاور، عباسعلی خان و حسین خان سلطان.

دختران نیز عبارتند از: فاطمه خانم ( همسر سالار شجاع) والده ی محمد ناصر خان( همسر نظرعلی خان سرتیپ) تومان خانم( همسر سالار شجاع بوده که در عقد فوت کرده) بتول خانم

نسل چهارم 

محمد امین خان،  فرزند علی خان سرهنگ بوده

محمد حسین خان،  فرزند هادی خان یاور بوده است
جواد خان که فرزند شیخ محمد تقی بوده است
غلامرضا خان، محمد خان، مجتبی خان و امیرحسین خان  فرزندان عباسعلی خان بوده اند

نسل پنجم 

مهر انگیز شجیعی، ثریا شجیعی، عبدالحسین شجیعی، هادی شجیعی، سوسن شجیعی، سودابه شجیعی و فرهاد شجیعی که فرزندان محمد حسین خان هستند

صدیقه شجیعی، زهرا شجیعی، پوران دخت شجیعی، ایران دخت شجیعی، حسن شجیعی و عبدالرضا شجیعی که فرزندان جواد خان هستند
شوکت شجیعی، پوراندخت شجیعی، حشمت شجیعی، ایراندخت شجیعی، شمس الدین شجیعی، ملک توران شجیعی، حسام الدین شجیعی، امیر حسین شجیعی، امیر حسن شجیعی، محمد کاظم شجیعی، عبدالرضا شجیعی و نصرت شجیعی که فرزندان محمد امین خان هستند

نسل ششم

برای بهتر مشخص شدن اعضاء این نسل و این که در کدام زیر گروه قرار می گیرند برای هرکدام فردی از نسل چهارم انتخاب و فرزندان و نوادگانش را تحت عنوان اولاد آن فرد طبقه بندی شده اند

 

اولاد محمدامین خان یا شجیع الملک دوم

محمد امین شجیعی، مجید شجیعی، شهره شجیعی و زهره شجیعی فرزندان محمد کاظم خان شجیعی هستند

ویدا شجیعی و سیما شجیعی فرزندان امیر حسین خان شجیعی هستند

کتایون شجیعی، امین رضا شجیعی، اسعد رضا شجیعی، زینب شجیعی و علیرضا شجیعی فرزندان امیرحسن خان شجیعی هستند

علی شجیعی، تکتم شجیعی، شبنم شجیعی و مریم شجیعی فرزندان حسام الدین شجیعی هستند

لیلی شجیعی و فیروزه شجیعی فرزندان عبدالرضا خان شجیعی هستند

آذر معتمدی، افسانه معتمدی، ابوالحسن معتمدی، احمدرضا معتمدی، عباس معتمدی و آزاده معتمدی فرزندان ایران دخت شجیعی هستند

سهیلا عبدالهیان، حسینعلی عبداللهیان، حورا عبداللهیان، ژیلا عبداللهیان و میترا عبداللهیان فرزندان ملک توران شجیعی هستند

فرزین سعد و رامین سعد فرزندان نصرت شجیعی هستند

 

اولاد محمد حسین خان شجیعی

شروین شجیعی و هومن شجیعی فرزندان عبدالحسین شجیعی هستند

مازیار شجیعی، مهرداد شجیعی و مهدی شجیعی فرزندان محمدهادی شجیعی هستند

شهرزاد شجیعی و فواد شجیعی فرزندان فرهاد شجیعی هستند

فرزندان ثریا خانم شجیعی در زیر مجموعه اولاد محمد رفیع خان آورده شده است

میراندا کدخدایان، پاملا کدخدایان و مریم ترکش فرزندان مهرانگیز شجیعی هستند

ساره بهروز و پوراندخت بهروز فرزندان سودابه شجیعی هستند

 

اولاد جواد خان شجیعی

حسین شجیعی و لیلاناز شجیعی فرزندان  حسن شجیعی هستند

جواد شجیعی و علی شجیعی فرزندان عبدالرضا شجیعی هستند

 

 

                                                                   شاخه ی دوم 

این شاخه همانطور که پیشتر از این گفته شد به دلیل کثرت اولاد به صورت چهار زیر شاخه معرفی می گردد

 

                                                        شاخه عباسعلی خان سرتیپ 

اولاد عباسعل خان سرتیپ

در تصویر فوق فقط فرزندان عباسعلی خان سرتیپ آورده شده اند

 

زیر شاخه ی عباسعلی خان سرتیپ

اولاد حاجی عطاقلی خان

اولاد حاجی عطاقلی خان

مرحوم عطاقلی خان دارای سه پسر به نام های حاجی محمد جعفر خان ملقب به سالار شجاع، محمد حیدر خان و  عباسعلی خان بوده  ( است که هریک از پسران نام خانوادگی خاص خود را انتخاب کرده اند. محمد جعفر خان سالار شجاع نام خانوادگی «رحمتعلی خزاعی»، محمد حیدر خان نام خانوادگی «خزاعی» و عباسعلی خان نام خانوادگی «عطاقلی پور رضایی» را انتخاب کرده اند (البته این نام خانوادگی فقط برای دو فرزند آخر یعنی محمد نصیر خان و حسین خان گرفته شده و دیگر فرزندان با همان نام خانوادگی خزاعی شناخته می شوند) و محمد حیدر خان نام خانوادگی «خزاعی» و عباسعلی خان نام خانوادگی «عطاقلی پور رضایی» را انتخاب کرده اند

 

نسل سوم

نظر علی خان سرتیپ، حاجی مصطفی قلی خان سرهنگ، حاجی عطاقلی خان، مرتضی قلی خان، الله قلی خان، حاجی شیر محمد خان، تاج محمد خان و همسر محمد صادق خان سلطان

نسل چهارم

محمد جعفر خان سالار شجاع، محمد حیدر خان، عباسعلی خان، خاقان خانم و میمونه خانم

نسل پنجم

خانم مقصود خزاعی، عبدالرحمن خزاعی، طلعت خزاعی، غلام عباس خزاعی، محمد نصیر رحمتعلی خزاعی، معصومه خزاعی و حسین رحمتعلی خزاعی که فرزندان محمد جعفر خان سالار شجاع هستند

عزیز آغا خزاعی، فرنگیس آغا خزاعی، حاجی عطاقلی خزاعی، محمد ابراهیم خزاعی، محمد طاهر خزاعی، شوکت خزاعی که فرزندان محمد حیدر خزاعی هستند

محمد عطاقلی پور رضائی، غلامعلی عطاقلی پور رضائی، اقدس عطاقلی پور رضائی و عفت الملوک عطاقلی پور رضائی که فرزندان عباسعلی خان بوده اند

نسل ششم

برای بهتر مشخص شدن اعضاء این نسل و این که در کدام زیر گروه قرار می گیرند برای هرکدام فردی از نسل چهارم انتخاب و فرزندان و نوادگانش را تحت عنوان اولاد آن فرد طبقه بندی شده اند


اولاد حاجی محمدجعفر خان سالار شجاع

علی خزاعی، نسرین خزاعی، مهدی خزاعی، محمدجعفر خزاعی، زری خزاعی، سیمین خزاعی، اردشیر خزاعی، مینو خزاعی، میترا خزاعی مریم خزاعی، محمدرضا خزاعی  فرزندان عبدالرحمن خان خزاعی هستند

عشرت خزاعی، عبدالحسین خزاعی، عبدالحسن خزاعی، زینب خزاعی، شهربانو خزاعی، طاهره خزاعی  مرضیه خزاعی، راضیه خزاعی، فهیمه خزاعی و علیرضا خزاعی فرزندان غلام عباس خان خزاعی هستند

محمد رضا رحمتعلی خزاعی، غلامرضا رحمتعلی خزاعی و عبدالرضا رحمتعلی خزاعی فرزندان محمد نصیر خان خزاعی هستند

مهوش رحمتعلی خزاعی، پری رحمتعلی خزاعی، کیومرث رحمتعلی خزاعی، بهمن رحمتعلی خزاعی، مژگان رحمتعلی خزاعی، و دلارام رحمتعلی خزاعی فرزندان حسین خان رحمتعلی خزاعی هستند

 

اولاد محمد حیدرخان

پروین خزاعی، روهین خزاعی، ناهید خزاعی و شهین خزاعی فرزندان عطاقلی خان خزاعی هستند

محمد حیدر خزاعی، زهرا خزاعی، بتول خزاعی، میمنت خزاعی، غلامرضا خزاعی،مرضیه خزاعی زبیده خزاعی و نزهت خزاعی فرزندان محمد ابراهیم خان خزاعی هستند

صدیقه خزاعی، مسعود خزاعی، سارا خزاعی و بهمن خزاعی فرزندان محمد طاهر خان خزاعی هستند

 

اولاد عباسعلی خان معروف به عباسعلی خان کلو

عصمت رضایی عطاقلی پور، محمود خزاعی فر، تیمور خزاعی فر و آمنه رضایی عطاقلی پور  فرزندان محمدخان رضایی عطاقلی پور هستند

اقدس رضایی عطاقلی پور ، ثریا رضایی عطاقلی پور، مریم رضایی عطاقلی پور ، سهیلا رضایی عطاقلی پور، شهلا رضایی عطاقلی پور، زهرا رضایی عطاقلی پور، حسین رضایی عطاقلی پور، محسن رضایی عطاقلی پور، لیلا رضایی عطاقلی پور  فرزندان غلامعلی خان رضایی عطاقلی پور هستند

علیرضا محدث، معصومه محدث، کورش محدث، منیر محدث، مازیار محدث، زهرا محدث و رویا محدث فرزندان عفت الملوک رضایی عطاقلی پور هستند

 

نسل هفتم

 

اولاد عبدالرحمن خان خزاعی

الناز خزاعی، الهه خزاعی، سوسن خزاعی، سیامک خزاعی، مرجان خزاعی، احمد خزاعی، صدیقه (فرانک) خزاعی و ایمان خزاعی فرزندان علی خزاعی هستند

محمد جواد خزاعی، نفیسه خزاعی، مونا خزاعی، نجمه خزاعی، ملیحه خزاعی و مریم خزاعی فرزندان مهدی خزاعی هستند

الهام خزاعی و ریحانه خزاعی و امیرعلی فرزندان محمد جعفر خزاعی هستند

علی خزاعی، عماد خزاعی، ساحل خزاعی فرزندان اردشیر خزاعی هستند

علی برزگر، محمد برزگر و رضا برزگر فرزندان نسرین خزاعی هستند

ثمینه اعتماد سجادی، ثمره اعتماد سجادی و حسین اعتماد سجادی فرزندان سیمین خزاعی هستند

یزدان فغانی، یاسان فغانی و مهدی مهدی زاده فرزندان زری خزاعی هستند

علیرضا شجاعی، حسین ضرابی، افشین ضرابی و مهسا ضرابی فرزندان مینو خزاعی هستند

آرش علیزاده و آرمین علیزاده فرزندان میترا خزاعی هستند

آتوسا دانش عدالت و دانیال فتاحی فرزندان مریم خزاعی هستند

 

اولاد غلامعباس خان خزاعی

سوری مطهری، مریم مطهری و آذین مطهری فرزندان عشرت خزاعی هستند

محمد خزاعی، مهدی خزاعی و محسن خزاعی فرزندان عبدالحسین خزاعی هستند

حجت خزاعی، عباس خزاعی و الیاس خزاعی فرزندان عبدالحسن خزاعی هستند

شقایق غفران پور، حمیده غفران پور هدی غفران پور و شیما غفران پور فرزندان شهربانو خزاعی هستند

سینا نظام و نازنین زهرا نظام فرزندان راضیه خزاعی هستند

سعید حسین زاده، سحر حسین زاده، سمانه حسین زاده و سونیا حسین زاده فرزندان زینب خزاعی هستند

محمد قدسی فرزند طاهره خزاعی است

هانیه خزاعی و زینب خزاعی فرزندان علیرضا خزاعی هستند

 

اولاد محمد نصیر خان رحمتعلی خزاعی

احسان رحمتعلی خزاعی، ایمان رحمتعلی خزاعی و امین رحمتعلی خزاعی فرزندان محمدرضا خزاعی هستند

امید رحمتعلی خزاعی فرزند غلامرضا خزاعی است

آزاده رحمتعلی خزاعی و آتنا رحمتعلی خزاعی فرزندان عبدالرضا خزاعی هستند

 

اولاد حسین خان رحمتعلی خزاعی

مرسده خزاعی، مارال خزاعی و مهدیس خزاعی فرزندان مهوش خزاعی هستند

زهرا رحمتعلی خزاعی و نگار رحمتعلی خزاعی فرزندان کیومرث خزاعی هستند

آیدین رحمتعلی خزاعی، آرمین رحمتعلی خزاعی و آنیا رحمتعلی خزاعی فرزندان بهمن خزاعی هستند

علی فتاحی و نسیم فتاحی فرزندان پری رحمتعلی خزاعی هستند

میلاد حیدری فرزند مژگان رحمتعلی خزاعی است

 

اولاد حاجی عطاقلی خان خزاعی

علیرضا خزاعی، حمیدرضا خزاعی، محمدرضا خزاعی، محمود رضا خزاعی، احمدرضا خزاعی، ستاره خزاعی و سپیده خزاعی فرزندان پروین خزاعی هستند

جواد ذبیحی، فرزانه ذبیحی، مجید ذبیحی، سعید ذبیحی و مریم ذبیحی فرزندان روهین خزاعی هستند

نظرعلی هراتی، مریم هراتی، زهرا هراتی و رضا هراتی فرزندان ناهید خزاعی هستند

آناهیتا کیانی، حسین کیانی، ابوالفضل کیانی و غزاله کیانی فرزندان شهین خزاعی هستند

 

اولاد محمد ابراهیم خان خزاعی

نیلوفر خزاعی و نغمه خزاعی فرزندان محمد حیدر خزاعی هستند

محمد کریم کاظمی قرایی، محمد مهدی کاظمی قرایی، مصطفی کاظمی قرایی و رویا کاظمی قرایی فرزندان زهرا خزاعی هستند

مرتضی مدرس زاده، هادی مدرس زاده، مجتبی مدرس زاده، مریم مدرس زاده و مائده مدرس زاده فرزندان بتول خزاعی هستند

الهام اسماعیل فر، امیرحسین اسماعیل فر، منصور اسماعیل فر و محمد رحیم اسماعیل فر فرزندان میمنت خزاعی هستند

امیر ابراهیم خزاعی فرزند غلامرضا خزاعی است

فاطمه فائزی، بشیر فائزی، بصیر فائزی، و بشری فائزی فرزندان مرضیه خزاعی هستند

سجاد عباس زاده فرزند زبیده خزاعی است

نازنین عطاریان فرزند نزهت الزمان خزاعی است

 

اولاد محمد طاهرخان خزاعی

علیرضا خزاعی فرزند مسعود خزاعی است

اشکان خزاعی فرزند بهمن رضا خزاعی است

احسان رحمتعلی خزاعی، ایمان رحمتعلی خزاعی، امین رحمتعلی خزاعی فرزندان صدیقه خزاعی هستند

سحر خزاعی و علی خزاعی فرزندان ساره خزاعی هستند

 

اولاد محمد خان عطاقلی پور رضایی

مینا محدث، میترا محدث و حسین محدث فرزندان عصمت رضایی عطاقلی پور هستند

علی خزاعی فر، آتنا خزاعی فر، محمدحسین خزاعی فر فرزندان محمود خزاعی فر هستند

بابک خزاعی فر، غزاله خزاعی فر، امیر محمد خزاعی فر و بهاره خزاعی فر فرزندان تیمور خزاعی فر هستند

داوود افخمی و الهه افخمی فرزندان آمنه رضایی عطاقلی پور هستند

 

اولاد غلامعلی خان عطاقلی پور رضایی

امیدرضا محدث، سحر محدث، نسیم محدث و احمد محدث فرزندان اقدس رضایی عطاقلی پور هستند

مهرداد ذبیحی، عباس ذبیحی و رضا ذبیحی فرزندان ثریا رضایی عطاقلی پور هستند

المیرا خزاعی فرزند مریم رضایی عطاقلی پور است

پریشاد کریمی، پگاه کریمی و محمدپارسا کریمی فرزندان سهیلا رضایی عطاقلی پور هستند

امیرعباس نادری، امیرحسین نادری فرزندان زهرا رضایی عطاقلی پور هستند

پرنیان رضایی عطاقلی پور فرزندان  حسین رضایی عطاقلی پور است

جانان رضایی عطاقلی پور فرزند محسن رضایی عطاقلی پور است

شبنم محدث و شیوا محدث فرزندان لیلا رضایی عطاقلی پور هستند

 

اولاد عفت الملوک خانم عطاقلی پور رضایی

امیدرضا محدث، سحر محدث، نسیم محدث و احمد محدث فرزندان علیرضا محدث هستند
بهار محدث و مهدی محدث فرزندان کورش محدث هستند

فاطمه بی دل فرزند رویا محدث است

محمدعلی کاظمی و امیرحسین کاظمی فرزندان زهرا محدث هستند

 

 

                                                            زیر شاخه ی عباسعلی خان سرتیپ

                                                                            اولاد حاجی مصطفی قلی خان سرهنگ 

اولاد حاجی مصطفی قلی خان سرهنگ

حاجی مصطفی قلی خان دارای سه فرزند پسر  به نام های محمد خان اشجع نظام، محمد کریم خان سرتیپ و عباسعلی خان بوده است. محمد کریم خان سرتیپ و عباسعلی خان نام خانوادگی (ایزدپناه) قابل ذکر است که محمد خان اشجع نظام نیز دارای دوپسر بوده است. پسر بزرگتر یعنی حسینقلی خان به پاس داشت لقب پدر یعنی اشجع نظام نام خانوادگی «اشجعی» و پسر کوچکتر یعنی ابوالقاسم خان نام خانوادگی ایزد پناه را انتخاب کرده اند

 

نسل سوم

نظر علی خان سرتیپ، حاجی مصطفی قلی خان سرهنگ، حاجی عطاقلی خان، مرتضی قلی خان، الله قلی خان، حاجی شیر محمد خان، تاج محمد خان و همسر محمد صادق خان سلطان

نسل چهارم

محمد خان اشجع نظام، محمد کریم خان سرتیپ، فاطمه خانم و عباسعلی خان که فرزندان مصطفی قلی خان سرهنگ بوده اند

نسل پنجم

حسینقلی خان  اشجعی، حاجی خانم آغا اشجعی، ابوالقاسم خان اشجعی، سرور آغا اشجعی و فاطمه خانم اشجعی که فرزندان محمد خان اشجع نظام هستند

سرور ایزدپناه و احمد ایزد پناه که فرزندان محمد کریم خان سرتیپ هستند

زری ایزدپناه فرزند عباسعلی خان

نسل ششم

برای بهتر مشخص شدن اعضاء این نسل و این که در کدام زیر گروه قرار می گیرند برای هرکدام فردی از نسل چهارم انتخاب و فرزندان و نوادگانش را تحت عنوان اولاد آن فرد طبقه بندی شده اند
 

اولاد محمد خان اشجع نظام

مهین اشجعی، محمد اشجعی، مریم اشجعی، محمود اشجعی، منصور اشجعی و محمد کریم اشجعی فرزندان حسینقلی خان اشجعی هستند

مسعود ایزدپناه، مصطفی ایزدپناه و آذر ایزدپناه فرزندان ابوالقاسم خان ایزدپناه هستند

 

اولاد محمد کریم خان سرتیپ

علیرضا ایزدپناه، محمدرضا ایزدپناه، داریوش ایزدپناه، سیاوش ایزدپناه، محمدکریم ایزدپناه و مهناز ایزدپناه فرزندان احمدخان ایزدپناه هستند

منوچهر امینی، طاهره امینی، مصطفی امینی، کریم امینی، فریدون امینی و غلامعلی امینی فرزندان سرور خانم ایزدپناه هستند

 

 

                                                             زیر شاخه عباسعلی خان سرتپ

         اولاد نظر علی خان سرتیپ، اولاد مرتضی قلی خان، اولاد حاجی شیر محمد خان، اولاد تاج محمد خان

اولاد نظرعلی خان سرتیپ

 

اولاد نظرعلی خان نام خانوادگی «خدیور» را انتخاب کرده اند.  مرتضی قلیخان دارای دو پسر به نام های محمدثانی خان و حاجی محمد خان بوده است. اولاد محمد ثانی خان نام خانوادگی «سلطان پور خزاعی» و اولاد حاجی محمد خان نام خانوادگی «ایزدپناهی» را انتخاب کرده اند. اولاد حاجی محمد خان هر دو دختر بوده اند. اولاد تاج محمد خان نیز نام خانوادگی «آبرودی» را برگزیده اند.

نسل سوم

نظر علی خان سرتیپ، حاجی مصطفی قلی خان سرهنگ، حاجی عطاقلی خان، مرتضی قلی خان، الله قلی خان، حاجی شیر محمد خان، تاج محمد خان و همسر محمد صادق خان سلطان

نسل چهارم

محمد ناصر خان، همسر علی خان سرهنگ، همسر شیخ محمد تقی (یا سلیم خان) همسر محمد کریم خان سرتیپ که فرزندان نظرعلی خان سرتیپ بوده اند

حاجی محمد خان و محمد ثانی خان سلطان که فرزندان مرتضی قلی خان بوده اند

حشمت خانم و خورشید خانم که فرزندان حاجی شیر محمد خان بوده اند

غلامحسین خان آبرودی که فرزند تاج محمد خان بوده است

نسل پنجم

غلامرضا خان خدیور، مریم خدیور و شوکت خدیور که فرزندان محمد ناصرخان بوده اند

علینقی خان ایزدپناهی فرزند حاجی محمد خان است

عباسعلی خان سلطانپور خزاعی فرزند محمد ثانی خان سلطان است

محمد خان آبرودی فرزند غلامحسین خان آبرودی است

نسل ششم

برای بهتر مشخص شدن اعضاء این نسل و این که در کدام زیر گروه قرار می گیرند برای هرکدام فردی از نسل چهارم انتخاب و فرزندان و نوادگانش را تحت عنوان اولاد آن فرد طبقه بندی شده اند
 

اولاد محمدناصر خان

 

اولاد محمد ثانی خان

اولادعباسعلی خان سلطانپور خزاعی:

مسعود سلطانپور، ژیل سلطانپور، شیدا سلطانپور، منصور سلطانپور، ساعد سلطانپور، سعید سلطانپور و بیژن سلطانپور فرزندان اکبرخان سلطانپور هستند

فرهاد سلطانپور، فرزانه سلطانپور، فاطمه سلطانپور، فرامرز سلطانپور، علی سلطانپور و فریبا سلطانپور فرزندان اصغرخان سلطانپور هستند

مریم سلطانپور، محمدرضا سلطانپور و علیرضا سلطاپور فرزندان یوسف سلطانپور هستند

هما سلطانپور، امینه سلطانپور، محمد سلطانپور، فریده سلطانپور، فاطمه سلطانپور، سودابه سلطانپور و فهیمه سلطانپور فرزندان جهانگیر سلطانپور هستند

نسیم سلطانپور، شبنم سلطانپور، امیررضا سلطانپور فرزندان اسد سلطانپور هستند

غلامعباس امیری، علیرضا امیری، افسر امیری، ناصر امیری، آذر امیری، و خسرو امیری فرزندان فاطمه سلطانپور هستند

فرزانه سید محمدخانی، فرامرز سیدمحمدخانی، فرزین سیدمحمد خانی، فرهاد سیدمحدخانی، فرزاد سیدمحمدخانی، فیروزه سیدمحمدخانی، فرشید سید محمدخانی، فرنوش سیدمحمدخانی، فائزه سید محمدخانی فرزندان قمر سلطانپور هستند

فاطمه سلطانی، زهرا سلطانی، و سمیه سلطانی فرزندان گلرخ سلطانپور هستند

زینب حسینی، آمنه حسینی، محمد حسینی فرزندان ناهید سلطانپور هستند

محمدجواد سلطانی، خدیجه سلطانی، نیره سلطانی، احمد سلطانی فرزندان مهری سلطانپور هستند

شیما، سیما و سینا سلطانپور خزاعی فرزندان هادی سلطانپور خزاعی هستند

فرزندان ذکور عباسعلی خان، همگی نام خانوادگی سلطانپورخزاعی دارند

 

اولاد حاجی محمد خان

 هما ایزدپناهی، محمود ایزدپناهی، مرتضی ایزدپناهی، نظرعلی ایزدپناهی،حمید ایزدپناهی فرزندان علینقی خان ایزدپناهی هستند

 

 

 

                                                           زیر شاخه ی اولاد عباسعلی خان سرتیپ

                                                                                اولاد الله قلی خان 

 

 اولاد الله قلی خان تماما نام خانوادگی «خزاعی» را انتخاب کرده و به اصل نام خانوادگی خود وفادار مانده اند

 

نسل سوم

نظر علی خان سرتیپ، حاجی مصطفی قلی خان سرهنگ، حاجی عطاقلی خان، مرتضی قلی خان، الله قلی خان، حاجی شیر محمد خان، تاج محمد خان و همسر محمد صادق خان سلطان

نسل چهارم

حاجی محمد رضا خان، محمد رفیع خان، نیره خانم ( همسر حسینقلی خان اشجعی ) ملک جهان خانم (همسر عباسعلی خان سلطانپور خزاعی) و محمد حسین خان

نسل پنجم

معصومه خزاعی، محبوبه خزاعی، علیرضا خزاعی، ملک جهان خزاعی، احمد رضا خزاعی، لادن خزاعی، زهره خزاعی، هما خزاعی، غلامرضا خزاعی، عبدالرضا خزاعی، حمید رضا خزاعی، فرزانه خزاعی و الهه خزاعی که فرزندان محمد رفیع خان هستند

تاج محمد خزاعی، ناصر خزاعی، مصطفی خزاعی، نظرعلی خزاعی، الله قلی خزاعی، علیمردان خزاعی، رفعت خزاعی، محمد حسین خزاعی، طلعت خزاعی، نصرت خزاعی، منوچهر خزاعی، عصمت خزاعی، سیاوش خزاعی، الله وردی خزاعی، فرامرز خزاعی، نیره خزاعی، فاطمه خزاعی و بیژن خزاعی که فرزندان حاجی محمد رضا خان خزاعی هستند

 

نسل ششم

 

برای بهتر مشخص شدن اعضاء این نسل و این که در کدام زیر گروه قرار می گیرند برای هرکدام فردی از نسل چهارم انتخاب و فرزندان و نوادگانش را تحت عنوان اولاد آن فرد طبقه بندی شده ا
 

اولاد محمد رفیع خان

سالومه خزاعی، رعنا خزاعی، سارا خزاعی، غزال خزاعی فرزندان علیرضا خزاعی هستند

نازنین خزاعی، رفیع خزاعی، و دل آرا خزاعی فرزندان احمدرضا خزاعی هستند

صفورا خزاعی فرزند غلامرضا خزاعی است

کیانا خزاعی، ساسان خزاعی، سپهر خزاعی فرزندان عبدالرضا خزاعی هستند

سارا خزاعی، ناتاشا خزاعی، کیوان خزاعی و کامران خزاعی فرزندان حمیدرضا خزاعی هستند

 

اولاد حاجی رضا خان

عماد خزاعی، علی خزاعی، سوده خزاعی فرزندان تاج محمدخان خزاعی هستند

رفیع خزاعی، رضا خزاعی، حسین خزاعی، فاطمه خزاعی و زهرا خزاعی فرزندان مصطفی قلی خان خزاعی هستند

حمید خزاعی، آزیتا خزاعی و نازی خزاعی فرزندان نظرعلی خان خزاعی هستند

ماندانا خزاعی، مهرداد خزاعی، افره خزاعی فرزندان علیمردان خان خزاعی هستند

زری خزاعی، مهدی خزاعی، خسرو خزاعی فرزندان محمد حسین خان خزاعی هستند

مهشید خزاعی و مهرنوش خزاعی فرزندان سیاوش خزاعی هستند

مهناز خزاعی و فرهاد خزاعی فرزندان فرامرز خزاعی هستند

زهرا خزاعی و سعید خزاعی فرزندان بیژن خزاعی هستند

 

 

                                                                       شاخه ی سوم  

                                                                 اولاد حسین خان یاور

اولاد حسین خان یاور

اولاد حسین خان یاور نام خانوادگی «خزاعی» را انتخاب کرده و به اصل نام خانوادگی خود وفادار مانده اند

نسل اول

علی بیگ

نسل دوم

 

فرزندان علی بیگ هستند که عبارتند از: عباسعلی خان سرتیپ، علی نقی خان میرپنج، حسین خان یاور، باب خان سلطان، امیر خان و سلیم خان که از دو نفر آخر اولادی برجای نمانده است

نسل سوم

محمد صادق خان سلطان، فاطمه جان خانم (همسر عطاقلی خان) همسر حسین خان سلطان (فرزند میرپنج) اقدس خانم همسر حاجی شیر محمد خان و همسر  (پسر باب خان سلطان)

نسل چهارم

محمد حسین خان، محمد خان، علی خان، و عبدالحمید خان که پسران محمدصادق خان سلطان هستند

نسل پنجم

احمد علی صادقی خزاعی فرزند محمد حسین خان است
 

حسین خزاعی، اشرف خزاعی، پوران خزاعی، عباس خزاعی (عباس خزاعی در جنگ ایران و عراق شهید شد. ) محمد صادق خزاعی ( محمد صادق خزاعی نیز در جنگ ایران و عراق شهید شد. ) علی مردان خزاعی و تقی خزاعی فرزندان محمد خان هستند

علیرضا خزاعی، حمید رضا خزاعی، محمد رضا خزاعی، محمود رضا خزاعی، احمد رضا خزاعی، ستاره خزاعی و سپیده خزاعی  فرزندان علی خزاعی هستند

محمد علی خزاعی، منیر خزاعی، محمد ناصر خزاعی، محبوبه خزاعی، خسرو خزاعی، منصوره خزاعی، مریم خزاعی، مهوش خزاعی، پرویز خزاعی و معصومه خزاعی فرزندان عبدالحمید خزاعی هستند

نسل ششم

برای بهتر مشخص شدن اعضاء این نسل و این که در کدام زیر گروه قرار می گیرند برای هرکدام فردی از نسل چهارم انتخاب و فرزندان و نوادگانش را تحت عنوان اولاد آن فرد طبقه بندی شده اند
 

اولاد محمد خان خزاعی

محمدصادق خزاعی و  زینب خزاعی فرزندان عباس خزاعی هستند

امیرعباس خزاعی و یگانه خزاعی فرزندان علیمردان خزاعی هستند

علیرضا خزاعی و معصومه خزاعی فرزندان تقی خزاعی هستند

محمد رضا خزاعی، علیرضا خزاعی، عبدالرضا خزاعی، مصطفی خزاعی، الهام خزاعی، سمانه خزاعی، الهه خزاعی، ثمیه خزاعی، ندا خزاعی، نازنین خزاعی، امیر خزاعی و نعیمه خزاعی فرزندان حسین خزاعی هستند

رضا رئوفیان، کسری رئوفیان و مهسا رئوفیان فرزندان پوران خزاعی هستند

سیدحسن حسینی، اکرم حسینی، سیدهاشم حسینی، زهرا حسینی، زهره حسینی، سیدعلی حسینی و سید مهدی حسینی فرزندان اشرف خزاعی هستند

 

اولاد علی خان خزاعی

سحر خزاعی، علی خزاعی فرزندان علیرضا خزاعی هستند

نیما خزاعی، سیاوش خزاعی، سهراب خزاعی فرزندان حمیدرضا خزاعی هستند

میلاد خزاعی، بهاره خزاعی فرزندان محمدرضا خزاعی هستند

مرسده خزاعی، مارال خزاعی و مهدیس خزاعی فرزندان محمود خزاعی هستند

شهرزاد خزاعی و شهریار خزاعی فرزندان احمدرضا خزاعی هستند

آهو اشجعی، پرستو اشجعی و شقایق اشجعی فرزندان ستاره خزاعی هستند

 

اولاد عبدالحمید خان خزاعی

محسن خزاعی و  صفورا خزاعی فرزندان محمدعلی خزاعی هستند

هاشم خزاعی، محمدکاظم خزاعی، مجتبی خزاعی و نیلوفر خزاعی فرزندان محمدناصر خزاعی هستند

المیرا خزاعی فرزند خسرو خراعی است

پریسا بلوچ قرایی، رضا بلوچ قرایی، حامی بلوچ قرایی، هانی بلوچ قرایی و آتوسا بلوچ قرایی فرزندان منیر خزاعی هستند

شهاب امیری، شقایق امیری و شیوا امیری فرزندان مریم خزاعی هستند

 

اولاد محمد حسین خان خزاعی

حسن صادقی خزاعی، حسین صادقی خزاعی، فاطمه صادقی خزاعی، عباس صادقی خزاعی، زهره صادقی خزاعی، فریبا صادقی خزاعی و میمنت صادقی خزاعی فرزندان احمدعلی صادقی خزاعی هستند

 

 

                                                                        شاخه ی چهارم 

                                                                   اولاد باب خان سلطان

اولاد باب خان سلطان

باب خان سلطان دارای سه پسر به نام های مهدی خان و حسن خان سلطان و علی محمد خان بوده است. اولاد مهدی خان نام خانوادگی «مهدوی خزاعی» و اولاد حسن خان سلطان نام خانوادگی « سلطان زاده ی خزاعی» و اولاد علی محمد خان نام خانوادگی «کاویانی» را انتخاب کرده اند

 

نسل اول

علی بیگ

 

نسل دوم

فرزندان علی بیگ هستند که عبارتند از: عباسعلی خان سرتیپ، علی نقی خان میرپنج، حسین خان یاور، باب خان سلطان، امیر خان و سلیم خان که از دو نفر آخر اولادی برجای نمانده است

 

نسل سوم

علی محمد خان، حسن خان سلطان، مهدی خان و بتول خانم

 

نسل چهارم

علی خان، شوکت خانم و خانم آغا فرزندان حسن خان سلطان هستند

هادی خان و سیما خانم فرزندان مهدی خان هستند

محمد خان فرزند علی محمد خان است

 

نسل پنجم

ایران مهدوی خزاعی، اعلاء مهدوی خزاعی، سعید مهدوی خزاعی و پرویز مهدوی خزاعی فرزندان هادی خان هستند

مهدی خان فرزند محمد خان است

 

 نسل ششم

برای بهتر مشخص شدن اعضاء این نسل و این که در کدام زیر گروه قرار می گیرند برای هرکدام فردی از نسل چهارم انتخاب و فرزندان و نوادگانش را تحت عنوان اولاد آن فرد طبقه بندی شده اند

 

اولاد هادی خان

عصمت مهدوی خزاعی، عالیه مهدوی خزاعی، فرزانه مهدوی خزاعی، فروغ مهدوی خزاعی، ناصر مهدوی خزاعی، هادی مهدوی خزاعی، محمد مهدوی خزاعی، مریم مهدوی خزاعی، فرشته مهدوی خزاعی و امیر مهدوی خزاعی فرزندان سعید خان هستند

کامبیز مهدوی خزاعی، کیمیا مهدوی خزاعی، کتایون مهدوی خزاعی، کامران مهدوی خزاعی، پریسا مهدوی خزاعی و کیوان مهدوی خزاعی فرزندان پرویز خان هستند

جمشید شیبانی زاوه، طاهره شیبانی زاوه، صدیقه(لاله)شیبانی زاوه فرزندان اعلاء مهدوی خزاعی هستند

 

اولاد مهدی خان

رضا کاویانی، جواد کاویانی، فاطمه کاویانی، آمنه کاویانی، حمید کاویانی، علی کاویانی و سمانه کاویانی فرزندان مهدی خان هستند

 

 

علی بیگ علاوه بر چهار پسر فوق، دارای سه پسر دیگر به نام های «اسماعیل خان» «سلیم خان» و «امیر خان» بوده است. از این سه پسر نسلی باقی نمانده است

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان