حاج میرزا آقاسی

حاج میرزا آقاسی

 

حاج میرزا آقاسی کی بود؟

حمیدرضا خزاعی

 

در این مقال کوتاه، نمی توان به همه ی جنبه های قدرت وت وانایی یک فرد آن هم در مقیاس حاج میرزا آقاسی پرداخت، تنها می توان اشاره ای به پاره ای از خدمات و توانایی های او کرد و عبور کرد.

حاج میرزا آقاسی وزیر محمد شاه بود، وی نبوغی همه جانبه درامر آب و آب رسانی داشت. این وزیر با مرگ محمد شاه و به قدرت رسیدن امیرکبیر و ناصرالدین شاه، مجبور به فرار و بست نشستن در شاه عبدالعظیم و در نهایت دوری ازقدرت و خانه نشینی گردید. تاریخ از او دلقکی ساخته که بی دلیل کاریز حفر می کرده و توپ می ریخته است. حال برای بهتر مشخص شدن چهره و قدرت خارق العاده این مرد، فقط اشاره به یکی از کارهای او کفایت می کند تا چهره ی خارق العاده ی او روشن گردد. در زمان محمد شاه، تهران دچار کم آبی و بی آبی شده بود. محمد شاه، از حاج میرزا آقاسی می خواهد تا فکری و چاره ای برای این کم آبی بکند. حاج میرزا آقاسی پس از مطالعه به این نتیجه می رسد که بهترین گزینه برای برطرف کردن معضل کم آبی تهران، بهتر است نهری کنده شود و آب رودخانه ی کرج را به تهران انتقال دهند. اعتبار لازم تهیه وکار آغاز می شود، هنوز در میانه ی کار هستند که محمد شاه می میرد، ناصرالدین شاه به قدرت می رسد. حاج میرزا آقاسی فرار و . . . کار انتقال آب از کرج به تهران متوقف و به فراموشی سپرده می شود. سال ها می گذرد، حکومت قاجار منقرض و حکومت پهلوی بر سر کار می آید. در زمان رضا شاه، تهران دوباره دچار کم آبی شدیدی می شود.در این زمان گروهی بزرگ از مهندسان آلمانی در تهران بودند. رضا شاه از این گروه می خواهد که فکری برای کمبود آب تهران انجام دهند. این گروه بعد از مطالعات همه جانبه ای که روی منابع آب انجام می دهند به این نتیجه می رسند که مناسب ترین گزینه برای برطرف کردن کمبود آب تهران، ادامه دادن همان طرح ناتمام حاج میرزا آقاسی است. طرح حاجی میرزا آقاسی را ادامه داده و آب را به تهران می آورند که نهر موجود در وسط بلوار کشاورز یادگار همان طرح است.

خانه ی حاجی میرزا آقاسی

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان