حمیدرضا خزاعی

حمیدرضا خزاعی

گزیده ای از اشعار حمیدرضا خزاعی

حمیدرضا خزاعی

 

    زخمه بر تار


باران
    پيراهنِ تو بود
و مهتاب
از گريبانِ تو بر مي خاست.
تو خفته بودي
در تهِ يك رويا
با زخمه ي آوازِ
                    فرو مرده ي يك تار.


Ø


فرود آمد
جواني
كودكي
پيرمردي تار بر دست
بچرخيد
و
بشنگيد
و
پريشان
        زخمه بر تار:
                      « گلِ زرد
                        و
                        گلِ زرد
                        و
                        گلِ زرد
                        به رويم وا كنيد باغِ گلِ زرد! »
بيدار بودي
بر زنگارِ سبز آيينه
باران نمي باريد
اما، روسري سبزت
خيسِ خيس بود.


Ø


سبز بودي
مهتاب بودي
و مي باريدي
               بر من
و من، تار بر دست
از پله هاي تاريك
                   بالا مي آمدم
زمين خيس از صداي آوازِ تو بود:
                                      « گلِ سرخ
                                        و
                                        گلِ زرد
                                        و

 

 

                                        گلِ ياس . »

 

 

    آسمانِ ابری
 

بر كوچه هاي گِل آلودِ تاريخ
لايه لايه خاكستر
                     مي بارد،


Ø


زني
    بر بلندِ بام
درختانِ سرو را صدا مي زند
مرداني
     سفيد پوش
از خاك مي رويند
و
سياه جامه اي را از اسب
                           فرو مي كشند

بهار به پيراهنِ زن مي آيد
باد بر بهار مي وزد
و گل هايي كبود
                  در هوا مي رقصند.

Ø


در كوچه باغ هاي تاريخ
درختانِ باژگونه
                 مي كارند
زناني، در چاه هاي مرده ي كاريز
فرو مي روند
و مرداني
تفنگ به دست بر سكوتِ بام
                سنگ مي شوند

لايه لايه خاكستر
از آسمانِ ابري مي بارد.


Ø


كودكي
خشت چينِ خرندِ يك باغچه را
                                      مي كاود
تا گل هاي دفن شده را بيدار كند
كودك مي كاود
آسمان مي بارد
و
دسته دسته
دخترانِ سبز گيسو
با پاچين هاي پر از گل
برگورهاي ناپيدا
                  مي رويند .

 


     راز


    
چقدر روشن است
سياهي ي
كه از جانبِ ديوار مي آيد :
                   « انگار
هزار اسبِ ابلق
در باد مي تازند
و
زني
با چارقدي پر از گل
              دف مي زند. »

دف مي زنند
تا صد باغِ گل
صد خنچه ي شقايق
بر سر بگيرند
و عطرِ عبورشان
در همه ي كوچه هاي آبادي
                  پراكنده شود

دف مي زنند
و هزار اسبِ ابلق
در باد و در سياهي ديوار
            شيهه مي كشند

Ø

ماه در پنجره
چرخ در چرخش
و باغِ پر از گل
             در سياهي ديوار.

گربه پاورچين پاورچين
از مهتاب مي آيد
و بر دامني سرد
                  مي خوابد.

Ø

دو كبوتر
يكي روشن
يكي تاريك
و هردو سياه
نشسته بر شاخي خشك
-    « دده آي دده »
-    « جانِ دده »
-    « مي بيني ؟ »
بر ميانه ي سياهِ ديوار
زناني سوگوار
در هيئت باران
              روييده اند .
روييده اند
تا خوشه هاي رسيده ي گندم
تا آفتاب را
بر شانه هاي خود ببافند.

باد بر دست هاي خالي مي وزد
و
انگشتانِ سبز
ذره ذره
در باد غبار مي شوند


Ø

چه نورِ تاريكي
چه سياهي روشني
آفتاب از لبِ بام كش كرده است
و
زني يا
پيرزني
      زير توري از شقايق و برف
مي خواند :
-    « . . .

 

 

    پری زاد

 

سه سايه
از پله هاي سرداب
                   بالا آمدند
دو سايه در چشم هاي من
و
سايه ي سوم
آوازِ گنگي ست
بر آمده از تاريك ترين زاويه


Ø

روي بازي نور
رويا بيدار مي شود
پري ها مي رقصند
و
ديوها كف مي زنند
هميشه روي بازي نور
دست هايم دراز مي شوند
تا دست هاي آبي رويا
و عبور مي كنيم
تا آستانه ي هول
تا آستانه ي جيغ

رويا جيغ نمي كشد
رويا انگشتِ
سبابه اش را روي بيني ش مي گذارد
و مثلِ مار سوت مي كشد

رويا بوي پونه مي دهد
و در چشم هايش
دريا دريا آب روي هم مي رمبد


Ø

از مرزِ همه ي خواب ها
از ميانِ همه ي روياها
و
از همه ي پله هاي سرداب
پايين رفته ام
او ، هميشه همان جاست
در بلندِ پله ها
و مي خواند:
-    « گيژدو، گيژدو، دَدو
                  دَدو، دَدو، گيژدو . »
مي خواند
براي زنبورهاي طلايي
براي زنجره هاي باغ

كبوتري بال بال مي زند
و
پري زادي
از گريبانِ پيرترين زنِ جهان
                به دنيا مي آيد


Ø

سه سايه
 از پله هاي سرداب
بالا آمدند.

 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان