اولاد علی نقی خان میرپنج

اولاد علی بیگ: شاخه ی علینقی خان میرپنج

اولاد علینقی خان میرپنج (شجیع الملک) سرشاخه ی این اولاد

اولاد علینقی خان میر پنج  شجیع الملک

 

 1- اولاد هادی خان یاور

اولاد هادی خان یاور

تصویر پس زمینه، هادی خان یاور را نشان می دهد و اصل عکس نزد ثریا خانم شجیعی است

 

2- اولاد علی خان سرتیپ

اولاد محمدامین خان شجیعی

تصویر پس زمینه محمدامین خان را نشان می دهد و اصل عکس نزد ثریا خانم شجیعی است

 

3- اولاد شیخ محمدتقی

اولاد شیخ محمد تقی  یا سلیم خان شجیعی

 

 

4- اولاد عباسعلی خان

 

اولاد عباسعلی خان شجیعی

تصویر پس زمینه عباسعلی خان را نشان می دهد و اصل این عکس نزد عشرت خانم شجیعی است

 

4-1- اولاد مجتبی خان

اولاد مجتبی خان شجیعی

تصویر پس زمینه مجتبی خان را نشان می دهد و اصل عکس نزد عشرت خانم شجیعی است

 

4-2 اولاد امیرحسین خان

اولاد امیر حسین خان شجیعی

4-3 اولاد محمد خان

 

4-4 اولاد غلامرضا خان

اولاد غلامرضا خان شجیعی

 

4-5 اولاد عفت خانم

اولاد عفت خان شجیعی

4-6 اولاد مخصوص خانم

اولاد مخصوص خانم شجیعی

4-7 اولاد مانوس خانم

اولاد مانوس خانم شجیعی

 

5- اولاد فاطمه خانم یا خانم باغ

فاطمه خانم در ابتدا همسر کاظم خان قرایی بوده و از کاظم خان دو فرزند به نام های شوکت و محمدخان داشته، شوکت خانم در کودکی فوت می کند. فاطمه خانم بعد از فوت کاظم خان به عقد محمدجعفرخان سالارشجاع در می آید و از سالار شجاع یک دختر به نام خانم مقصود داشته است

اولاد فاطمه خانم  یا خانم باغ

 

6- اولاد خاقان خانم یا والده ی محمدناصرخان

خاقان خانم همسر نظرعلی خان سرتیپ بوده است

 

 

7- اولاد بتول خانم

اولاد بتول خانم شجیعی

 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان