افسانه سیاوش

افسانه سیاوش

افسانه سیاوش

حکیم ابوالقاسم فردوسی

حمیدرضا خزاعی

 این مجموعه آخرین مجموعه از مجموعه افسانه های شاهنامه است که منتشر شده است. سیاوش افسانه ی پاکی و نجابت است، سیاوش، پیامبری است که جایگاهی ویژه در نزد ما ایرانیان داشته است. افسانه ی سیاوش نیز افسانه ای پیش آریایی است که به سرزمین افسانه های آریایی ورود پیدا کرده و جایگاهی خاص برای خود تعریف کرده است.

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان