سید موسی حسینی (تازه بهار)

سید موسی حسینی (تازه بهار)

سید موسی حسینی (تازه بهار)

سید موسی حسینی (تازه بهار)

ساکن روستای بار نیشابور

65 ساله

سال ضبط افسانه: 1378

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان