دیروز: کودکی

عکس های کودکی حمیدرضا خزاعی

حمیدرضا خزاعی، علیرضا خزاعی، عباس خزاعی، محمدرضا خزاعی

از راست به چپ: علی رضا خزاعی، عباس خزاعی، حمید رضا خزاعی و نفر جلو محمد رضا خزاعی این عکس احتمالا در سال 1337 باید گرفته شده باشد

 

حمیدرضا خزاعی, محمود خزاعی فر, محمدرضا خزاعی, اردشیر خزاعی, سیمین خزاعی, زری خزاعی, عصمت خزاعی فر,علیرضا خزاعی, مهدی خزاعی, شهین خزاعی


حمید رضا خزاعی نفر نشسته در سمت راست

ردیف آخر از راست: مهدی خزاعی، شهین خزاعی و زری خزاعی

ردیف وسط از راست به چپ: علیرضا خزاعی، عصمت عطاقلی پور و سیمین خزاعی

ردیف جلو از راست: محمد رضا خزاعی و اردشیر خزاعی

ردیف جلو و نشسته از راست: حمید رضا خزاعی و محمود خزاعی فر

این عکس باید در اوخر دهه ی سی یا اوایل دهه ی چهل گرفته شده باشد.

 

 

حمیدرضا خزاعی

حمید رضا خزاعی در پنج سالگی

 

علیرضاخزاعی, حمیدرضا خزاعی, محمدرضا خزاعی, محمودرضا خزاعی, احمدرضا خزاعی

حمید رضا خزاعی و برادرانش، این عکس در سال 1342 گرفته شده است

ردیف جلو از راست به چپ: احمد رضا، محمود رضا، محمد رضا

ردیف پشت از راست به چپ: علیرضا، حمید رضا

 

 

حمیدرضا خزاعی در جمع پسرعموها و دختر عموها

در این تصویر همه خزاعی هستند، بنابراین از خزاعی صرف نظر شده و فقط اسم کوچک افراد گفته می شود

ردیف اول از جپ به راست: حمیدرضا، محسن، خسرو، علیرضا، محمود رضا، محمد رضا، محبوب

ردیف دوم از چپ به راست: عباس، محمدخان، محمدعلی، علی خان، منیر

ردیف سوم: محمد ناصر،  محمد صادق

تمام بچه ها پسر عمو و دختر عمو هستند. دوتن از بچه ها در عکس حضور ندارند، پوران و علی مردان. بقیه ی دختر عمو ها و پسر عمو ها هنوز به دنیا نیامده بودند

عباس محسن و محمد صادق فرزندان محمد خان هستند

علیرضا، حمیدرضا، محمدرضا، محمود رضا فرزندان علی خان هستند

محمد علی، محمد ناصر، خسرو، منیر و محبوب فرزندان عبدالحمید خان هستند

از حاضران در این عکس پنج نفر فوت کرده اند، پدرم علی خان خزاعی، عمویم محمدخان خزاعی، پسر عمو هایم: عباس، محمدصادق و محسن خزاعی

 

 

محمدرضا خزاعی, حمیدرضا خزاعی, محمود رضا خزاعی, علی خان خزاعی, پروین خانم خزاعی, علیرضا خزاعی,

ردیف جلو از چپ به راست: محمود رضا خزاعی، حمیدرضا خزاعی و محمدرضا خزاعی

ردیف وسط از چپ به راست: پروین خانم خزاعی، علی خان خزاعی

ردیف آخر: علی رضا خزاعی

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان